Γλαύκωμα χαμηλής ή φυσιολογικής πίεσης. Τι το επιδεινώνει;

Εκτός από το να έχουμε φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση δεν υπάρχει ακόμη κάποιο γνωστό διαγνωστικό γνώρισμα του γλαυκώματος φυσιολογικής πίεσης που να το ξεχωρίζει από το υψηλής πίεσης γλαύκωμα.

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι αγγειακοί παράγοντες ίσως παίζουν κάποιο άμεσο η έμμεσο ρόλο σε ασθενείς με γλαύκωμα χαμηλής πίεσης.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ασθενών με γλαύκωμα χαμηλής πίεσης , μία που είναι περισσότερο αρτηριοσκληρυντική, έχει πιο αργή πρόοδο αλλά δεν ανταποκρίνεται καλά στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης και η δεύτερη που οφείλεται κυρίως στη σύσπαση των αγγείων και ανταποκρίνεται καλύτερα στη μείωση της πίεσης.

Αν και η ενδοφθάλμια πίεση είναι φυσιολογική στο γλαύκωμα χαμηλής πίεσης δεν παύει να είναι σημαντικός παράγοντας στη πάθηση. Ερευνες έδειξαν ότι ασθενείς που είχαν με θεραπεία μία μείωση της πίεσης της τάξης του 30% είχαν καλύτερη συντήρηση των οπτικών τους πεδίων.

Η πρόσφατη Low Pressure Glaucoma Treatment (LOGTS) δίνει ίδια συμπεράσματα και δείχνει ότι παράγοντες κινδύνου για την επιδείνωση είναι η χαμηλή οφθαλμική πίεση διάχυσης και η χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων.