Οι συγγενώς τυφλοί έχουν αυξημενες ικανότητες επεξεργασίας των αριθμών.

Στο Βρεττανικό Πανεπιστήμιο Hull έρευνα της Dr Julie Castronovo υπέβαλε σε μαθηματικές δοκιμασίες δύο ομάδες εθελοντών.

Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε άτομα συγγενώς τυφλά ενώ η δεύτερη άτομα με φυσιολογική όραση.

Οσον αφορά τη κατανομή ηλικίας και φύλου ήταν πανομοιότυπη και στις δύο ομάδες ενώ όλοι υπεβλήθησαν στις ίδιες μαθηματικές δοκιμασίες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ικανότητα των συγγενώς τυφλών ατόμων να διαχειρίζονται αριθμητικές πληροφορίες υπερέχει σαφώς σε σχέση με εκείνη των ατόμων με φυσιολογική όραση.

Αυτή η διαπίστωση έρχεται σε αντιπαράθεση με την παλιά αντίληψη ότι η όραση είναι βασική στην ανάπτυξη μαθηματικών ικανοτήτων.

Η Dr Castronovo πιστεύει ότι οι αριθμητικές διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μία από τις στρατηγικές για την αντίληψη του περιβάλλοντος από τυφλά άτομα.

Για παράδειγμα στην καθημερινότητα τους οι τυφλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τον αριθμό των σκαλιών που διαβαίνουν σαν διακριτικά σημεία για τη διευκόλυνση τους.

Οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν από τις δοκιμασίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανεύρεση νέων μεθόδων στη διδασκαλία των μαθηματικών.