Οι κόρες των ματιών σαν μέσο επικοινωνίας

Ασθενείς ανίκανοι να επικοινωνήσουν, μπορούν να απαντήσουν ναι η όχι εντός δευτερολέπτων με τη βοήθεια ενός συστήματος (αποτελούμενο από ένα laptop και μίας κάμερας) που μετρά το μέγεθος των κορών των ματιών τους.

Αυτό το εργαλείο επωφελείται του πλεονεκτήματος της αλλαγής στο μέγεθος που έχουν οι κόρες των ματιών το οποίο φυσιολογικά συμβαίνει όταν οι άνθρωποι κάνουν διανοητικές εξεργασίες.

Είναι αξιοσημείωτο πόσο ένα φυσιολογικό σύστημα τόσο απλό όπως η κόρη του ματιού έχει τόσο μεγάλο ρεπερτόριο απαντήσεων, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα όπως η επικοινωνία.

Οι απαντήσεις της κόρης του ματιού είναι επίσης χρήσιμες στην εκτίμηση της νοητικής κατάστασης ασθενών των οπoίων το επίπεδο συνείδησης δεν είναι ξεκάθαρο.

Για τους ασθενείς που βρίσκονται σε κώμα έστω και αυτού του είδους η επικοινωνία είναι ένα μεγάλο βήμα.